شالوده سازان

Pic 2

سرویسهامدیران و کارشناسان مهندسین مشاور شالوده سازان در تخصص های مختلف همگی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات زیر اعلام و تعهد می نمایند با بکارگیری آخرین فناوریهای روز دنیا رضایت کارفرمایان محترم را جلب نمایند.

  • ارائه طرحهای آماده سازی و خدمات زیر بنایی
  • طراحی ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی به طور کامل شامل طرحهای معماری، سازه و تاسیسات
  • طراحی پروژهای صنعتی و همکاری با مهندسین مشاور صنایع
  • ارزیابی لرزه ای ساختمانهای موجود و ارائه طرحهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای آنها با به کارگیری تکنولوژی جدید
  • ارزیابی لرزه ای تجهیزات و تاسیسات خاص و ارائه طرحهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای آنها
  • ارائه خدمات نظارت مقیم و عالیه در کلیه امور فوق

آخرین پروژه ها

Arr Left
Pic 3
Pic 4
Pic 5
Arr Right